Banner_Aboutus

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

  เลขที่        ชื่อ – สกุล        ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
5. นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายบัญชีและการเงิน
6. นายกรัณย์  พิพิธสมบัติ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายโรงงาน
7. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
9. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน
10. นางบุษศรา  เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

 

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้บรรลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
  4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  5. 5. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  6. 6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
  7. บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนงาน งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการลงทุนจากงบลงทุนที่อนุมัติแล้ว การขอค่าใช้จ่าย การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปีตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด ทั้งตามแผนงานและที่ไม่อยู่ในแผนงานภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการ
  2. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัท