Banner_Investment
You are here:Home/นักลงทุนสัมพันธ์/โครงสร้างการถือหุ้น/โครงสร้างการถือหุ้น

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)

รายนามผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

%

1.  บริษัท  เลียวไพรัตนวิสาหกิจ  จำกัด 

2.  บริษัท ไทยปิโตรเคมีกัลอุตสาหกรรม  จำกัด 

3.  นายนเรศ  งามอภิชน

4.  นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์

5.  นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

6.  นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

7.  นายประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

8.  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)

9. นายประทีป  ตั้งมติธรรม

10.  นางสาวภัทรพรรณ  เลี่ยวไพรัตน์

 

4,794,734,490

4,779,396,070

864,000,000

615,646,240

603,122,740

596,651,800

544,900,000

420,455,140

367,168,900

362,488,220

 

 

25.069

24.988

4.517

3.219

3.153

3.120

2.849

2.198

1.920

1.895