Banner_Aboutus

คณะกรรมการค่าตอบแทน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

เลขที่

ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

1

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ         

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

3

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์   

กรรมการ

4

นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

5

นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์     

กรรมการ

6

นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ

กรรมการ

7

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

8

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

9

นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

10

นายทวิช  เตชะนาวากุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11

นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

12

นายพรพล สุวรรณมาศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

    13

นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

กรรมการ

    14

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์

กรรมการ

         

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับ กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง   และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณา ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  5. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
  6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  7. เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา