Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/ร่วมงานกับเรา/ร่วมงานกับเรา
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก ปุ๋ยอินทรีย์ กระเบื้องหลังคา สีพลาสติก และน้ำดื่ม ตรา “ทีพีไอ” ต้องการ รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน ดังนี้
ตำแหน่ง รายละเอียดคุณสมบัติ
 Junior Finance Business Analyst - เพศชาย อายุ 30-50 ปี วุฒิปริญาตรี-ปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 Senior Finance Business Analyst - มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารการเงิน การลงทุน  5 -10 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะประสบการณ์จาก 
(สังกัด บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์)   ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจพลังงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือทางการเงิน เช่น LC,TR และ การบริหารกระแสเงินสด
  - มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีทักษะด้านการคำนวณ  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  - สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลาได้
     
หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  - เพศชาย/หญิง อายุ 30-50  ปี วุฒิปริญาตรี-ปริญญาโท 
ฝ่ายบุคคล/ธุรการ/จัดซื้อ/การเงิน/บัญชี - มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน  5 -15 ปี ขึ้นไป 
ประชาสัมพันธ์/กฎหมาย - หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(สังกัด บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) - มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี 
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลาได้
     
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร -    เพศชาย อายุ  30 - 45 ปี  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  -    มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM) และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร
  -    ดูแลงานอาคาร อย่างน้อย 10 ปี
  -    เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับอาวุโส (ผอส.)
     
ผู้แทนขาย (ปุ๋ย/ปูน)   -    เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี  วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  -    บุคลิกดี  มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานขาย
  -    มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 0-5 ปี 
  -    มีใบขับขี่  มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (เคมี) -    เพศชาย/หญิง อายุ  21- 40 ปี  วุฒิปริญญาตรี-โท  สาขาเคมี ปิโตรเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แทนขาย (เม็ดพลาสติก)   -    บุคลิกดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  -    มีพื้นฐานความรู้ด้านเคมี หรือปิโตรเคมี โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก หรือกาวน้ำ
  -    หากมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทด้านปิโตรเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -    มีใบขับขี่  มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     
เจ้าหน้าที่การตลาด/ -    เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานต่างประเทศ -    บุคลิกดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  -     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
  -    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านส่งออก หรือประสานงานต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ -    เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  -    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Officeได้
  -    สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และหากมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
โปรแกรมเมอร์   -    เพศชาย/หญิง อายุ  25-35 ปี  วุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  -    สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics AX 2009  X++  และ VB.Net  ได้
  -    มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP  ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Sever 2008
  -    มีความรู้ Progress, Power Builder, Visual Basic, Window NT,Window 9x 
     
วิศวกร -    เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี  สาขาโยธา  เครื่องกล  ไฟฟ้า  เคมี  
       และอุตสาหการ
  -    มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -    สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     
เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี -   เพศชาย/หญิง อายุ 21-30  ปี   วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  -   มีความละเอียดรอบคอบ 
  -   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้
     
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ -   อายุ 21-30  ปี   วุฒิปริญญาตรี  สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  -   มีความรู้ด้านการเงินการธนาคาร
  -   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้
     
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน -   อายุ 21-30  ปี   วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
  -   มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน 0-5 ปี 
  -   สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  -   อายุ 21-30  ปี   วุฒิปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา 
  -   มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
     
พนักงานประจำฝ่าย -   อายุ 21-30  ปี   วุฒิ ปวส.สายพาณิชย์ ทุกสาขา
  -   ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้  พิมพ์งานคล่อง 
     
ช่างเทคนิค -   อายุ  21 ปี  ขึ้นไป  วุฒิปวส.สาขาช่างยนต์  เครื่องกล  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
      มีประสบการณ์การซ่อมบำรุง  1 ปี ขึ้นไป
     
พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ (PC) -   อายุ 18 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี  
(ประจำสาขาทั่วประเทศ) -   มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานขายและงานบริการ

 


ผู้สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ แผนกสรรหา-ว่าจ้าง ฝ่ายบุคคล บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ชั้น 8 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สำนักงานโทร.0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12149, 12147
มือถือสายตรงโทร.092-2810028,092-2810029
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับสมัครวันจันทร์-พฤหัส เวลา 9.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.00 น.

(รถประจำทางที่ผ่าน สาย 22, 62 , 77 , 162)