Banner_Investment

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
12. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)