Banner_Investment

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร TPI Tower เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่แสดงสถานะที่ประชุม
  9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560