Banner_Investment

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561