Bannner_News


โครงการ Architecture design contest 2018

การประกวดแข่งขันการออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทางบริษัทฯ

จะได้นำแบบบ้าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

รายละเอียด | ใบสมัคร