Bannner_News


โครงการ Architecture design contest 2018

การประกวดแข่งขันการออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทางบริษัทฯ

จะได้นำแบบบ้าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

รายละเอียด | ใบสมัคร

 


 

วันและเวลา ประกาศผลงานที่เข้ารอบ  10 แบบสุดท้าย

       รอบการคัดเลือก

  • แจ้งผลการตัดสินผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2561
  • และเชิญโหวตแบบยอดนิยม 5 อันดับตั้งแต่วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/

* หมายเหตุสำหรับ 10 แบบที่ผ่านเข้ารอบทางบริษัทจะมี email แจ้งกลับไปภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 อีกครั้งนึง