Banner_Investment
You are here:Home/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสาร/การพบปะกับนักวิเคราะห์ ปี 2564 และงาน Opportunity Day/การพบปะกับนักวิเคราะห์ ปี 2564 และงาน Opportunity Day

ปี 2564

ในปี 2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม Online กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และสรุปภาพรวมของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสรุป ดังนี้

สถานที่จัดประชุม Online    :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัน-เวลา

:   ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.

:   ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.

:   ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

งาน Opportunity Day

ในปี 2563-2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day