Banner_Aboutus

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการบริษัท ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

3

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

4

นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

5

นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์  

กรรมการ

6

นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ

กรรมการ

7

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

8

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9

นายมนัส สุขสมาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10

นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11

นายทวิช  เตชะนาวากุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12

นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

13

นายพรพล สุวรรณมาศ

กรรมการ 

14

นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

กรรมการ  

หมายเหตุ  : นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฎิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
 4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
 8. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2)  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

2

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

3

นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์           

กรรมการบริหาร

4

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

5

นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ

กรรมการบริหาร

6

นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

7

นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

กรรมการบริหาร

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 7 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทโดยกรรมการ 2 ใน 7 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

   ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
 2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
 3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
 5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ *

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายมนัส สุขสมาน

กรรมการตรวจสอบ

3

นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

4 นายทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *  มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

   4) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3

นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

4

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน

5

นายกรัณย์  พิพิธสมบัติ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายโรงงาน

6

นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

รองผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

8

นายพงศ์ศักดิ์  เหยี่ยงสกุล

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน

9

นางบุษศรา เกตุมณี

ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

             

      อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมอบหมายโดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. บรรจุแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
 4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท