ผลิตภัณฑ์ > น้ำส้มควันไม้ ทีพีไอ
 
 

 

 
 
 • ใช้ในการป้องกันแมลง
 • กำจัดเพลี้ย ปลวก มด แมลงศัตรูพืช
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์
 • ใช้งานง่าย แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น
 • ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ
 
 

 

น้ำส้มควันไม้ ตรา ทีพีไอ

 
   

 

 
 
 • ไร้สี ไร้กลิ่น คุณภาพสูง
 • ใช้ในการป้องกันแมลง
 • กำจัดเพลี้ย ปลวก มด แมลงศัตรูพืช
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์
 • ใช้งานง่าย แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น
 • ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ

 
 

น้ำส้มควันไม้ พรีเมียม โกล์ด ตรา ทีพีไอ

 
   
 • ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือพื้นรอบๆต้นพืช ทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง
 • ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่นและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้างหรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
 • ใช้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบพืชทำให้ลดการสุญเสียของปุ๋ยหรือสารละลายต่างๆที่ฉีดพ่นใบพืช

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มีแดดจัดและลมพัดแรง
 • ควรใช้น้ำส้มควันไม้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้แล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน : น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ต่อ น้ำ

อัตราส่วน พืช
1 : 50 มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
1 : 100 ข้าว ข้าวโพด อ้อย
1 : 200 พืชทานใบ ผัก และไม้ผล
1 : 300 ไม้ดอก ไม้ประดับ
1 : 300 ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข