ผลิตภัณฑ์ > ปุ๋ยเขียว ฮูมิคส์
 
 

 

 
 
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็น ประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 
 

 

ปุ๋ยเขียว (ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ)

 

 

 
 
 • กระตุ้นการติดดอกของพืช
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • มีธาตุอาหารช่วยในการเร่งให้เกิดดอก

 
 

ปุ๋ยเขียว
สูตร เร่งดอก เพิ่มการติดผล

 
   

 

 
 
 • ช่วยขยายขนาดของผล รสชาติหวาน กรอบ
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • มีธาตุอาหารส่งเสริมให้พืชมีขนาดผลดีขึ้น รสชาติดีขึ้น
 
 

ปุ๋ยเขียว
สูตรบำรุงผล เพิ่มความหวาน

 
   

 

 
 
 • รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • ผลผลิตส่งขายต่างประเทศได้
 
 

ปุ๋ยเขียว IFOAM
(ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ)

 
   

 

 
 
 • ปรับสมดุลของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโชยน์ในดิน เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช
 • ราคาถูก ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ใช้น้ำน้อย เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ
 
 

 

สารนาโนชีวอินทรีย์น้ำ
บำรุงพืช เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ

 
   

 

 
 
 • กระตุ้นการติดดอกของพืช
 • ปรับสมดุลของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโชยน์ในดิน เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช
 • ราคาถูก ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ใช้น้ำน้อย เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ
 • มีธาตุอาหารช่วยในการเร่งให้เกิดดอก
 
 

 

สารนาโนฯ เขียว
สูตร เร่งดอก เพิ่มการติดผล

 
   

 

 
 
 • ช่วยขยายขนาดของผล รสชาติหวาน กรอบ
 • ปรับสมดุลของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโชยน์ในดิน เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช
 • ราคาถูก ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ใช้น้ำน้อย เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ
 • มีธาตุอาหารส่งเสริมให้พืชมีขนาดผลดีขึ้น รสชาติดีขึ้น
 
 

 

สารนาโนฯ เขียว
สูตรบำรุงผล เพิ่มความหวาน

 
   
 
 
 
 

เป็นปุ๋ยออแกนิคชนิดของกึ่งเหลว มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 • อินทรียวัตถุรับรอง (Organic matter) มีปริมาณสูง ทำให้โครงสร้างของดินดี
  (ร่วนซุย, อุ้มน้ำ )แก้ปัญหาดินเสียที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
 • สารฮิวมิค (Humic Substances) ช่วยตรึงแร่ธาตุของพืชในดิน (Chelating Agents)
 • สารอะมิโน และสารอินทรีย์ (Amino Acids & Organic Acids) เป็นสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็ว และเป็นสารช่วยสกัดแร่ธาตุอาหารพืชจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก (Insoluble Complexes)
 • สารอินทรีย์อื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืช และไล่แมลงศัตรูพืช

อัตราส่วนการใช้
ปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ปรับปรุงคุณภาพดิน 15 - 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ (โดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยเขียว์ฮูมิคสปรับปรุงคุณภาพดิน ต่อ น้ำ เท่ากับ 1 : 200)

วิธีการใช้งาน
คลุกเคล้าปุ๋ยเขียว์ฮูมิคสปรับปรุงคุณภาพดินที่ผสมน้ำแล้วลง ในดินระหว่างการไถเตรียมดินรองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น

ประโยชน์ของปุ๋ยฮูมิคส์พปรับปรุงคุณภาพดิน

 • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโต ของพืช
 • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่ม ปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุ ต่างๆ แล้ว ปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
 • ไม่มีสารตกค้างในดินเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

 
คุณวิชัย สิงห์เมือง จ.สุพรรณบุรี (download แผ่นพับ)

ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ช่วงเตรียมแปลง
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ ครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน
ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45, 75 วัน
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 3 ข้าวอายุ 60 วัน

ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 4 ข้าวอายุ 90 วัน

เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

วิดิโอสัมภาษณ์ คุณวิชัย สิงห์เมือง 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

 
คุณสมนึก ศรีสังข์สุข ไร่สุมิตธา จ.นครนายก (download แผ่นพับ)

แปลงที่ทดลองเนื้อที่ 50 ไร่ เดิม ทำนาอินทรีย์อยู่แล้ว จะได้ข้าว 500-600 กก./ไร่ มีรายได้
180,000 บาท และได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเขียว์ฮูมิคส์และปุ๋ยโกร ออแกนิค ของทีพีไอ
ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

แปลงที่ 1 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 4 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 1 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง, ข้าวอายุ 30,60,90 วัน ตามลำดับ ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่

ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45,75 วัน ตามลำดับ ฉีดพ่นครั้งละ 500 มิลลิลิตร/ไร่
ได้ผลผลิตข้าว 900 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 800 บาท/ไร่

แปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 6 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 2 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง 3 ลิตร/ไร่ ตอนข้าวอายุ 30,60,90 วัน ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่
 • ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 30,60,90วัน ฉีดพ่นครั้งละ 700 มิลลิลิตร/ไร่
  ได้ผลผลิตข้าว 1,100 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 1,200 บาท/ไร่
  ถ้านาเคมี ค่าปุ๋ยและยา 3,000-5,000 บาท/ไร่ ขึ้นอยู่กับโรคศัตรูพืชที่ระบาด

เปรียบเทียบจากการใช้ปุ๋ยทั้ง 2 แปลง ของทีพีไอ จะพบว่าแปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแค่ 3 ลิตร
แต่จะได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกถึง 200 กก./ไร่ นับได้ว่าคุ้มจริงๆรีย์ ทีพีไอ

วิดิโอสัมภาษณ์ คุณสมนึก ศรีสังข์สุข

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Download Brochure

Download อัตราการใส่ปุ๋ยในพืช

 
 

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 
 

 

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข