ผลิตภัณฑ์ >ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ


ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

ใบรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 1 | 2

*ที่มา :คุณวิทยา ธนานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษาโครงการปุ๋ยอินทรีย์ บริษัททีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข