ENG | ภาษาไทย

ปูนสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, หินบดละเอียด และสารเคมีชนิดพิเศษที่มีการคัดเลือก
ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน โดยส่วนผสมต่างๆ ผลิตสำเร็จจากโรงงานให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสำหรับการใ้ช้งาน
ซึ่งมีหลายประเภทเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายการใช้่งานเพียงแต่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถ
ใช้งานได้ทันที
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข