ผลิตภัณฑ์ > ปุ๋ยเขียว ฮูมิคส์
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์  ตราทีพีไอ พีแอล

 

 
 
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็น ประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 
 

 

ปุ๋ยเขียว (ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ)

 
   

 

 
 
 • รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • ผลผลิตส่งขายต่างประเทศได้
 
 

ปุ๋ยเขียว IFOAM
(ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ)

 
   

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 84/2555
จากกรมวิชาการเกษตร
สูตรเร่ง ปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ
หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์ ฮูมิคส์ ทีพีไอ

เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ โดยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยสารฮิวมิค ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, สังกะสี, คลอไรด์ เป็นต้น
เหมาะสำหรับปรับปรุงดิน หรือเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชทุกชนิด
เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 • อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) มีปริมาณสูง ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินมีความร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี จึงเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพดิน ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของดิน
 • สารฮิวมิค (Humic Substances) ช่วยในการตรึงแร่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืชไว้ในดิน (Chelating Agents) ทำให้รากพืชดึงธาตุอาหารไปใช้ได้เต็มที่
 • กรดอะมิโน และสารอินทรีย์ (Amino Acids & Organic Substances) เป็นสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็ว และเป็นสารช่วยสกัดแร่ธาตุอาหารพืชจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก (Insoluble Complexes)
 • สารอินทรีย์อื่นๆ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ในการป้องกันการเกิดโรคพืช

 ประโยชน์

 • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
 • ไม่มีสารตกค้างในดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35oC
 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดินทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน

อัตราส่วนการใช้งาน

 • ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์        ฮูมิคส์ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ ต่อน้ำ อัตรา 1 : 200 หรือ ปุ๋ย 0.1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดแปลงหรือรอบๆทรงพุ่มทุก 7 วัน

วีธีการใช้งาน

 • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอที่ผสมน้ำแล้วลงในดินระหว่างการไถเตรียมดิน
 • รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น

ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน US EPA Part 503 Biosolid Rule
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ตรา ทีพีไอ

 
 
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ  EXTRA

 

 
 
 • กระตุ้นการติดดอกของพืช
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • มีธาตุอาหารช่วยในการเร่งให้เกิดดอก

 
 

ปุ๋ยเขียว (สูตรพิเศษ)
สูตร เร่งดอก เพิ่มการติดผล

 
   

 

 
 
 • ช่วยขยายขนาดของผล รสชาติหวาน กรอบ
 • ปรับสมดุลของดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยขยายราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี
 • มีธาตุอาหารส่งเสริมให้พืชมีขนาดผลดีขึ้น รสชาติดีขึ้น
 
 

ปุ๋ยเขียว (สูตรพิเศษ)
สูตรบำรุงผล เพิ่มความหวาน

 

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ  EXTRA

เพิ่มผลผลิต และคุณภาพการผลิต
เพิ่มคุณภาพชีวิต เกษตรกรไทย

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ
            คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก (N,P,K),  ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg), ธาตุอาหารเสริม (Cu, Zn, B) ที่เข้มข้น และฮอร์โมนพืชที่สำคัญ เร่งการติดดอก (Auxin และ Cytokinins) รวมทั้งการบำรุงผล (Gibberllin : GA3)
สำหรับบำรุงพืชให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มการติดดอก ออกผล เพิ่มคุณภาพและรสชาติของผลผลิตให้ดีขึ้น

ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

            ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง จากธรรมชาติ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการติดดอก ติดผลของพืช โดยเน้นการเพิ่มธาตุอาหารหลัก (P), ธาตุอาหารรอง (Ca), ธาตุอาหารเสริม (Cu, Zn, B) นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรเร่งดอก เพิ่มการติดผล ใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย สร้างฮอร์โมนพืชที่สำคัญ ได้แก่ (Auxin, Cytokinins) ทำให้การติดดอก และเพิ่มอัตราการติดผลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วิธีการใช้งาน

 • ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ฮูมิคส์
 • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน หลังการตัดแต่งกิ่ง
 • ใช้รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หากเป็นไม้ยืนต้นให้ผสมน้ำรดลงบนดินรอบๆ ต้น ทุก 15 วัน

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200

 • ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ โกร ออแกนิค
 • ฉีดพ่นใบและลำต้น ทุก 15 วัน เพื่อเร่งการออกดอก และเพิ่มการติดผล

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อ 3 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 500
ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรบำรุงผล เร่งความหวาน
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผลิตจากสารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้น โดยเน้นการเพิ่มธาตุอาหารหลักที่สำคัญ (K) ธาตุอาหารรอง (Mg) รวมทั้งฮอร์โมนพืช (Gibberllin : GA3) ซึ่งมีส่วนที่สำคัญ ในการบำรุงผลให้สมบูรณ์ ผลใหญ่ ผิวสวยและรสชาติดี
วิธีการใช้งาน

 • ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ฮูมิคส์
 • ผสมน้ำราดลงบนดิน รอบๆต้นทุก 15 วันหลังติดผลแล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200

 • ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ โกร ออแกนิค
 • ฉีดพ่นใบ และลำต้น ทุก 15 วัน หลังติดผลแล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อ 3 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 500
ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35๐C
 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทานอาหาร

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพิเศษ เพิ่มผลผลิต

 • เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ และฮอร์โมนพืช สำหรับช่วงเวลาที่สำคัญ ในการติดดอก ออกผล
 • ทำให้แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอก ดอกร่วง
 • เพิ่มอัตราการออกผล และทำให้ติดผลมากขึ้น
 • เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ให้ความสมบูรณ์ในการบำรุงผล ทำให้ผลใหญ่ผิวสวย และเพิ่มความหวานทำให้รสชาติดีขึ้น

เกษตรกรไทยมั่นใจ เลือกใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรพิเศษ

สูตร เร่งการออกดอก เพิ่มอัตราการติดผล
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน

ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน  :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรพิเศษ
หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

 • คุณภาพมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ

 

 
 
 
 

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

 

เดิมที่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ต้องมีค่าใช้จ่ายถึง 30,000 บาทต่อการทำนา 10 ไร่ พอใช้ปุ๋ย ฮูมิคส์และปุ๋ยโกร ออแกนิคค่าใช้จ่ายเหลือแค่ 6,000 บาทต่อการทำนา 10 ไร่

ผลผลิตจากเดิมใช้ปุ๋ยและสารเคมีได้ข้าวแค่ 300-400 กก./ไร่ พอหันมาใช้ปุ๋ยออแกนิคทีพีไอ ได้ผลผลิต 800-850 กก./ไร่

คุณวิชัย สิงห์เมือง จ.สุพรรณบุรี

ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ช่วงเตรียมแปลง
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ ครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน
ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45, 75 วัน
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 3 ข้าวอายุ 60 วัน
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 4 ข้าวอายุ 90 วัน

เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

วิดิโอสัมภาษณ์ คุณวิชัย สิงห์เมือง 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

 
คุณสมนึก ศรีสังข์สุข ไร่สุมิตธา จ.นครนายก (download แผ่นพับ)

แปลงที่ทดลองเนื้อที่ 50 ไร่ เดิม ทำนาอินทรีย์อยู่แล้ว จะได้ข้าว 500-600 กก./ไร่ มีรายได้
180,000 บาท และได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเขียว์ฮูมิคส์และปุ๋ยโกร ออแกนิค ของทีพีไอ
ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

แปลงที่ 1 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 4 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 1 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง, ข้าวอายุ 30,60,90 วัน ตามลำดับ ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่

ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45,75 วัน ตามลำดับ ฉีดพ่นครั้งละ 500 มิลลิลิตร/ไร่
ได้ผลผลิตข้าว 900 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 800 บาท/ไร่

แปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 6 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 2 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง 3 ลิตร/ไร่ ตอนข้าวอายุ 30,60,90 วัน ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่
 • ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 30,60,90วัน ฉีดพ่นครั้งละ 700 มิลลิลิตร/ไร่
  ได้ผลผลิตข้าว 1,100 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 1,200 บาท/ไร่
  ถ้านาเคมี ค่าปุ๋ยและยา 3,000-5,000 บาท/ไร่ ขึ้นอยู่กับโรคศัตรูพืชที่ระบาด

เปรียบเทียบจากการใช้ปุ๋ยทั้ง 2 แปลง ของทีพีไอ จะพบว่าแปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแค่ 3 ลิตร
แต่จะได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกถึง 200 กก./ไร่ นับได้ว่าคุ้มจริงๆรีย์ ทีพีไอ

วิดิโอสัมภาษณ์ คุณสมนึก ศรีสังข์สุข

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Download Brochure

Download อัตราการใส่ปุ๋ยในพืช

 

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 84/2555
จากกรมวิชาการเกษตร

สูตรปรับปรุงดิน
เพิ่มธาตุอาหารพืช
ผลิตจากอินทรีย์ธรรมชาติ

ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 80oCด้วยอุณหภูมิสูง

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 
 

 

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข